Gedragscode

Onze regels

Huishoudelijk regelement

In de statuten van B.O.B. is de doelstelling van de vereniging en de middelen waarmee wordt nagestreefd deze te bereiken vermeld, evenals een aantal hoofdpunten voor de organisatie van en de regelgeving binnen de vereniging.
In het huishoudelijke reglement van B.O.B. zijn een aantal punten, welke in de statuten beknopt worden vermeld, nader uitgewerkt; ook worden hierin diverse zaken aangegeven welke niet in de statuten voorkomen, zoals artikelen aangaande het bestuur, de Algemene Ledenvergadering, de commissies, de verplichtingen van de leden en de competitie.

Ieder lid kan op verzoek een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijke reglement krijgen via de secretaris.

Sponsoren

Wilt u ook sponsor worden?

Mail naar info@bob-basketball.nl